Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zawiadamianie WKU

 

Obowiązek zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień

 

Kto ma obowiązek zawiadamiania WKU?

Obywatele polscy podlegający obowiązkowi czynnej służby wojskowej, zdolni ze względu na stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku, począwszy od dnia, w którym kończą osiemnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt pięć lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt trzy lata życia.


Jakie zmiany należy zgłaszać?

Obowiązkowi zgłoszenia podlegają zmiany:

 • imienia;
 • nazwiska;
 • wykształcenia i zawodu;
 • miejsca pobytu stałego (zamieszkania);
 • pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
 • adresu do korespondencji;
 • wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu.


Kiedy i jak należy zgłaszać wymienione powyżej zmiany?

Obowiązek zgłaszania zmian, o których mowa powyżej, spełnia się niezwłocznie po ich zaistnieniu osobiście, przesyłką poleconą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku osób, którym nadano przydział kryzysowy, przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny, obowiązek ten może zostać spełniony przez zgłoszenie zmian dowódcy jednostki wojskowej, do której nadano ten przydział.

Osoby powiadamiające wojskowego komendanta uzupełnień osobiście, są obowiązane przedstawić książeczkę wojskową lub dokument potwierdzający tożsamość oraz kartę mobilizacyjną.


Kogo obowiązuje uzyskanie zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą?

Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej, które:

 • nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej – od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia;
 • zostały powołane do odbycia czynnej służby wojskowej lub szkolenia w obronie cywilnej albo służby zastępczej – od dnia doręczenia karty powołania (karty skierowania) do tej służby;

– są obowiązane uzyskać zezwolenie wojskowego komendanta uzupełnień na wyjazd i pobyt za granicą.


Jak  uzyskać  zezwolenie  na  wyjazd  i  pobyt za granicą?

Osoba zainteresowana składa wniosek o uzyskanie zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

We wniosku podaje się następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • adres pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
 • numer ewidencyjny PESEL;
 • planowany termin wyjazdu i powrotu;
 • kraj wyjazdu;
 • ewentualnie - przesłanki i okoliczności uzasadniające konieczność wyjazdu.


Czy w razie odmowy przysługuje odwołanie?

Od decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą, wydanej przez wojskowego komendanta uzupełnień, przysługuje odwołanie do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, wnoszone za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień, który wydał decyzję.

Do postępowań w sprawach wydawania zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).


Co  należy  zgłaszać  dowódcom  jednostek wojskowych?

Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział kryzysowy, mają również obowiązek powiadamiania dowódcy jednostki wojskowej, w sposób ustalony z tym dowódcą, o aktualnym adresie korespondencyjnym lub sposobie ich zawiadamiania o sprawach związanych z nadanym przydziałem kryzysowym.

Żołnierze zwolnieni przedterminowo z zasadniczej służby wojskowej z pozostawaniem w dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej (tryb określony w art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459), są obowiązani do uzyskania zezwolenia dowódcy jednostki wojskowej na zmianę miejsca pobytu; obowiązek ten trwa do czasu przeniesienia do rezerwy.


Co jeszcze warto wiedzieć?

Jednym z obowiązków, wynikającym z obowiązującego w Polsce prawa, jest obowiązek meldunkowy ciążący na obywatelach polskich przebywających na terytorium RP. Całokształt powyższej problematyki regulują przepisy ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1382), gdzie w art. 24 wskazano, iż obowiązek meldunkowy polega na:

 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
 • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
 • zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.


Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także zgłoszenia wyjazdu poza granice RP oraz powrotu z wyjazdu za granice RP można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Art. 25 ww. ustawy określa, iż pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania, a pobytem czasowym – przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem. Miejscem pobytu stałego lub czasowego osoby zatrudnionej na statku żeglugi śródlądowej lub morskiej albo zamieszkującej w związku z wykonywaniem pracy w ruchomym urządzeniu mieszkalnym, jest siedziba pracodawcy zatrudniającego tę osobę.

Adres określa się przez podanie: nazwy miejscowości lub miasta (dzielnicy), ulicy, jeśli w danej miejscowości występuje podział na ulice, numeru domu i numeru lokalu – jeśli jest wydzielony, nazwy gminy, nazwy województwa i kodu pocztowego.

Zgodnie z art. 36 ww. ustawy obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Zgłoszeń, o których powyżej mowa, dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego w formie pisemnej w organie gminy, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.


Do pobrania (druki pomocnicze):

 


UWAGA:

Dla swej ważności zgłoszenie musi spełniać warunki, o których mowa w art. 63 Kpa, tzn. musi wskazywać co najmniej: imię, nazwisko i adres osoby wnoszącej zgłoszenie; zgłoszenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem wnoszącego, a w przypadku pism wnoszonych drogą elektroniczną – bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (w przypadku użycia platformy ePUAP).

Przesyłając zgłoszenie pocztą lub platrofmą ePUAP należy dołączyć do niego – odpowiednio: skan/kopię, karty mobilizacyjnej, karty przydziału kryzysowego. Wymagane załączniki wskazane są we wzorach ww. zgłoszeń (druków pomocniczych).

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
Gajowicka 118
50-984 Wrocław
tel. 261656100
fax. 261656133
wkuwroclaw@ron.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.