Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Rekonwersja

 

REKONWERSJA KADR  to ogół przedsięwzięć  podejmowanych wobec  żołnierzy zawodowych i byłych  żołnierzy zawodowych a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy  zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, w zakresie przekwalifikowania zawodowego, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowania ich do podjęcia zatrudnienia.

Akty prawne normujące działalność rekonwersyjną

Informacje i uwagi

Informacje ogólne dla sporządzających wniosek o pomoc rekonwersyjną:

 • Wniosek należy wypełnić (sporządzić) pismem czytelnym (najlepiej drukowanym) określając starannie, jednoznacznie i wyczerpująco wszystkie zawarte w nim wymogi i sformułowania. Jeżeli któryś z wymogów określonych we wzorze wniosku nie dotyczy osoby składającej wniosek należy w odpowiednim miejscu wpisać „nie dotyczy” lub postawić myślnik „–”.
 • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sporządzonym wniosku, instytucja przyjmująca wniosek (w stosunku do żołnierza zawodowego jednostka wojskowa a w stosunku do pozostałych osób uprawnionych do pomocy konwersyjnej odpowiedni Wojewódzki Sztab Wojskowy /WSzW/, Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej /COAZ/, Ośrodek Aktywizacji Zawodowej /OAZ/ lub Wojskowe Biuro Emerytalne /WBE/ wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w odpowiednim terminie.

Osoba uprawniona do pomocy rekonwersyjnej do wniosku załącza:

 • Żołnierz zawodowy będący w służbie:
  • dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej (kopia potwierdzona „za zgodność” decyzji /rozkazu/ o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej lub wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej) albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej (zał. nr 05);
  • zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania (szkolenia) (zał. nr 06;
  • zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat służby wojskowej i zawodowej służby wojskowej (zał. nr 08);
  • zaświadczenie z wybranego ośrodka szkolenia o jego uprawnieniach do prowadzenia szkoleń (jeżeli instytucja szkoleniowa nie ma własnego wzoru to zgodnie z zał. nr 09).
 • Były żołnierz zawodowy:
  • decyzję /rozkaz/ lub orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej a w przypadku żołnierza o którym mowa w art. 120 ust. 1 lub 2 „ustawy” (zwolniony wskutek wypadku w służbie lub choroby powstałej w czasie pełnienia służby w kraju lub poza granicami państwa) orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej i decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej (kopie potwierdzone za zgodność wyżej wymienionych dokumentów);
  • dokument potwierdzający posiadaną przez żołnierza wysługę lat zawodowej służby wojskowej /świadectwo służby/;
  • zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń (jeżeli instytucja szkoleniowa nie ma własnego wzoru to zgodnie z zał. nr 09).
 • Uprawniony małżonek żołnierza zawodowego:
  • skrócony odpis aktu małżeństwa;
  • dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
  • zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń (jeżeli instytucja szkoleniowa nie ma własnego wzoru to zgodnie z zał. nr 09).
 • Uprawnione dzieci byłego żołnierza zawodowego:
  • skrócony odpis aktu urodzenia;
  • dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
  • zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń (jeżeli instytucja szkoleniowa nie ma własnego wzoru to zgodnie z zał. nr 09.
 • Dzieci w wieku od 18 do 25 lat, niezależnie od ww. dokumentów załączają dodatkowo:
  • oświadczenie o stanie cywilnym (zał. nr 13);
  • zaświadczenie o pobieraniu nauki;
  • orzeczenie o niepełnosprawności /dot. dzieci całkowicie niezdolnych do pracy lub do samodzielnej egzystencji/.

Uwagi

 • Pokrycie kosztów /refundacja lub sfinansowanie/ przekwalifikowania zawodowego /szkolenia/ realizowane jest do wysokości limitu osoby uprawnionej do pomocy rekonwersyjnej, przy czym:
  • przez refundację należy rozumieć wypłatę należności /przekazanie na rachunek osobisty/ osobie ubiegającej się o pomoc rekonwersyjną, po przedstawieniu przez nią oryginału faktury /rachunku/ potwierdzającej opłacenie kosztów przekwalifikowania zawodowego, oryginału dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności za uzyskanie certyfikatu, licencji, zdania egzaminu lub uzyskania wpisu na listę uprawnionych do wykonywania zawodu oraz zaświadczenia o ukończeniu przekwalifikowania zawodowego z wynikiem pozytywnym,
  • przez sfinansowanie należy rozumieć przekazanie należności na rachunek bankowy ośrodka realizującego szkolenie na podstawie oryginału faktury /rachunku/ przez niego wystawionej.
 • Wnioskodawca, do 30 dni od zakończenia szkolenia, ma obowiązek przedstawić dokument potwierdzający jego ukończenie z wynikiem pozytywnym. W przypadku nieukończenia szkolenia z winy wnioskodawcy lub nie przedstawienia w ww. terminie dokumentu o jego ukończeniu, cała otrzymana finansowa pomoc rekonwersyjna podlega zwrotowi.
 • Każda wykorzystana, przydzielona finansowa pomoc rekonwersyjna na przekwalifikowanie zawodowe jest opodatkowana zgodnie z przepisami „Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.
 • W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów związanych z dojazdami do miejsca szkolenia jak i zakwaterowaniem w miejscu szkolenia należy złożyć oświadczenie o wysokości faktycznie poniesionych kosztów (zał. nr 11) wraz z potwierdzonymi oryginałami dowodów wpłaty, rachunków i biletów.
 • W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów związanych z dojazdami do miejsca szkolenia jak i zakwaterowaniem w miejscu szkolenia przez żołnierza będącego w służbie o pokrycie ww. kosztów należy zwrócić się do dowódcy macierzystej jednostki /instytucji/ wojskowej.
 • W razie ubiegania się o zwrot kosztów z tytułu odbycia przejazdów na szkolenie własnym środkiem transportu należy do oświadczenia (zał. nr 11) załączyć:
  • oryginały imiennych rachunków lub faktur za paliwo zakupione w terminach odbywanego szkolenia;
  • harmonogram zajęć z określonym terminem i miejscem szkolenia;
  • potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach programowych.

Pomoc rekonwersyjną realizują:

 • Zespół ds. Polityki Rekonwersji i BHP Departamentu Spraw Socjalnych MON;
 • Ośrodki Aktywizacji Zawodowej: Warszawa, Bydgoszcz, Gdynia, Kraków, Lublin, Olsztyn, Szczecin i Wrocław;
 • Specjaliści ds. Rozwoju Zawodowego przy WSzW;
 • Nieetatowo pomoc rekonwersyjną świadczą także Wojskowe Komendy Uzupełnień;

W Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Wrocławiu:

Osoba odpowiedzialna za działalność rekonwersyjną
Pani Elżbieta Kulwicka
Tel. 261 656 146,  pok. 35

W Wojewódzkim Sztabie Wojskowym we Wrocławiu

Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego
Tel. 261 656 007

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu

ul. Obornicka 128 a
Tel. 261 656 720  do 724
e-mail: oazwroclaw@ron.mil.pl
strona internetowa: oazwroclaw.wp.mil.pl

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
Gajowicka 118
50-984 Wrocław
tel. 261656100
fax. 261656133
wkuwroclaw@ron.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.