Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
NABÓR DO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO

 

Nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym Wojsk Specjalnych w Ośrodku Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w 2019 r.

- niekarana sądownie,

- posiadająca obywatelstwo polskie,

- zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,

- wiek co najmniej osiemnaście lat,

- wykształcenie minimum gimnazjalne.

 • Zgodnie z w/w decyzją nabór zostanie  prowadzony spośród osób ze środowiska cywilnego.
 • Osoby zainteresowane pobierają wniosek i kwestionariusze (JWK i WKU) ze strony internetowej jwk.wp.mil.pl a następnie dostarczają:

- wniosek,

- kwestionariusz osobowy WKU, 

- życiorys ( napisany odręcznie ),

- odpis skrócony aktu urodzenia ( oryginał ),

- świadectwo ukończenia gimnazjum,

- dodatkowe dokumenty kwalifikacyjne. 

do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Wrocławiu(wg przynależności terytorialnej) 
w terminie do dnia
31 marca 2019 r.

 

 • Wniosek i Kwestionariusz JWK należy zeskanować i wysłać na adres: jata@mon.gov.pl

 

 • Limit przyjęć wynosi 30 miejsc.

 


Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na podoficerów w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w grupie osobowej pielęgniarstwa w  2019 r

 

 • Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na podoficerów w 2019 r. jest prowadzony zgodnie z Decyzją nr 135/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w 2019 r.
 • Nabór przeprowadzi się  spośród osób posiadających wykształcenie co najmniej  średnie ,które ukończyły szkołę pielęgniarską i posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki stwierdzone albo przyznane przez właściwą radę pielęgniarek i położnych.
 • Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkoły składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Wrocławiu(wg przynależności terytorialnej) w terminie do dnia 31 grudnia  2018 r.
 • Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez osoby ,które w dniu składania nie uzyskały określonego wykształcenia. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych  jest przedłożenie komisji rekrutacyjnej dokumentów  potwierdzających posiadane wykształcenie oraz prawo wykonywania zawodu.
 • Limit wynosi – 15 miejsc

 


Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na podoficerów w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej w  2019 r - został zakończony.

 

 • Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na podoficerów w 2019 r. jest prowadzony zgodnie z Decyzją nr 138/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2018 rw sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w 2019 r.
 • Zgodnie z decyzją nr 138/MON nabór zostanie  prowadzony spośród osób niebędących żołnierzami zawodowymi posiadających wykształcenie średnie.
 • Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkoły składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Wrocławiu(wg przynależności terytorialnej) w terminie do dnia 31 października 2018 r.
 • Limit miejsc i czas szkolenia:

 

Szkoła Podoficerska

Kod i nazwa korpusu osobowego

Kod i nazwa grupy osobowej

Dla potrzeb Wojsk Obrony Terytorialnej

Czas szkolenia

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu

28

Łączności
 i informatyki

B

Eksploatacji systemów łączności

20

8 miesięcy

38

Logistyki

B

Materiałowa

12

T

techniczna

18

RAZEM W SZKOLE PODOFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU

50

 

 


Nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych Wojsk Specjalnych w 2017 roku - został zakończony.

 

Nabór prowadzony był zgodnie z decyzją Nr 143/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie w korpusie osobowym Wojsk Specjalnych  w 2017 r. (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 155). Zgodnie z powyższą decyzją oraz regulaminem prowadzenia postępowania rekrutacyjnego w Ośrodku Szkolenia w Lublińcu, oferta kierowana jest do osób posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej rozumiany jako udział w kwalifikacji wojskowej oraz osób, które odbyły zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową jeśli posiadają stopień wojskowy nie wyższy niż starszy szeregowy, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Spełniające warunki określone w art.124 ust.2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U z 2018 r. poz. 173.)
 • niekaralny sądownie,
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej 18 lat.
Ukończone gimnazjum- załączone świadectwo ukończenia gimnazjum do wniosku- warunek konieczny- w przypadku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, studiów wyższych świadectwo lub dyplom dołączyć dodatkowo jako załącznik;
Dodatkowe punktowane umiejętności jak np. znajomość języka obcego, prawo jazdy kat.C, C+E, inne kursy i szkolenia, dodatkowe uprawnienie oraz dodatkowe kwalifikacje (technik: informatyk/elektronik, gastronom, ratownik medyczny) oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w 2018 roku - został zakończony
 • Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na podoficerów w 2018 r., jest prowadzony zgodnie z Decyzją  nr 95/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w  2018r.
 • Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w terminie do dnia 20 sierpnia 2018r.
 • Zgodnie z decyzją, o której mowa powyżej nabór jest prowadzony spośród osób posiadających wykształcenie średnie.
 • Limit miejsc i czas szkolenia:

 

Szkoła Podoficerska

Korpus osobowy

Grupa osobowa

Limit miejsc

Czas szkolenia

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych
w Dęblinie

Sił Powietrznych

ruchu lotniczego

6

9 miesięcy *

inżynieryjno- lotnicza

50

12 miesięcy

Razem

56

 

             *- szkolenie specjalistyczne zostanie przeprowadzone na bazie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie i sfinansowane w ramach dotacji dla uczelni wojskowych przeznaczonej na realizację kursów i szkoleń.
 • Więcej informacji nt wymogów formalnych w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów znajduje się na stronie internetowej Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. www.spsp.wp.mil.pl.
 1. Nabór na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych, na studia stacjonarne w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie i Akademi Wojsk Lądowych we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019 prowadzony  był zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 537) oraz uchwałami senatów wymienionych uczelni wojskowych.                        
 1. Termin składania wniosków – do 31 marca.
 2. Limity miejsc w poszczególnych uczelniach wojskowych w roku akademickim 2018/2019 :

 

 

Kierunek kształcenia

Limity miejsc w poszczególnych uczelniach wojskowych w roku akademickim 2018/2019

Wojskowa Akademia

Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Akademia Marynarki Wojennej
im. Bohaterów
Westerplatte
w Gdyni

Akademia Wojsk Lądowych
we Wrocławiu

Lotnicza
Akademia Wojskowa

W Dęblinie

budownictwo

61

 

 

 

 chemia

20

 

 

 

elektronika
i telekomunikacja

163

 

 

 

geodezja i kartografia

48

 

 

 

informatyka

80

20

 

 

inżynieria bezpieczeństwa

 25

 

76

 

kryptologia
i cyberbezpieczeństwo

107

 

 

 

logistyka

60

 

20

20

lotnictwo i kosmonautyka

40

 

 

70

mechanika i budowa maszyn

56

20

 

 

mechatronika

90

10

 

 

nawigacja

 

28

 

20

systemy informacyjne w bezpieczeństwie

 

37

 

 

zarządzanie

 

 

244

 

OGÓŁEM

750

115

340

110

1315


 

 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2018r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 537) w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych.
      
 1. Nabór na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych na I rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi  w roku akademickim 2018/2019 w AWL we Wrocławiu - został zakończony :
 1. Limit miejsc jaki obowiązywał;
 2. Termin składania wniosków do Dyrektora Departamentu Kadr - za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień  jaki obowiązywał – do 15 maja.
Uwaga:

      Szczegółowe informacje w zakresie rekrutacji na studia wojskowe lub do szkół podoficerskich są publikowane na bieżąco na stronach internetowych uczelni wojskowych i szkół podoficerskich prowadzących nabór do służby kandydackiej. Linki do stron internetowych uczelni wojskowych i szkół podoficerskich znajdują się poniżej.  Dodatkowo informacje w zakresie naboru na studia oficerskie lub do szkół podoficerskich można uzyskać również:

 1. pod wskazanym numerem telefonu na stronach internetowych uczelni wojskowych i szkół podoficerskich prowadzących rekrutację,
 2. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Wrocławiu pod numerem  telefonu: 261 656 153, 261 656 142 lub stawiając się osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Wrocławiu.
 
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
Gajowicka 118
50-984 Wrocław
tel. 261656100
fax. 261656133
wkuwroclaw@ron.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.