Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Nabór do studium oficerskiego

Zgodnie z Decyzją Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.09.2017 r.w sprawie naboru na 12 - miesięczne szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r., Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu rozpocznie nabór do Studium Oficerskiego (wojska lądowe spec.: pancerno-zmechanizowana).

Nabór na szkolenie wojskowe przeprowadzi się spośród absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako zgodny z danym korpusem osobowym (grupą osobową), posiadający tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

1. Wymagany kierunek ukończonych studiów:
     - techniczne;
     - mechaniczne;
     - nauki społeczne ze wskazaniem na nauki o obronności i bezpieczeństwa;
     - stosunki międzynarodowe;
     - zarządzanie,
     - łączność,
     - elektronika,
     - telekomunikacja,
     - teleinformatyka,
     - informatyka,
     - cybernetyka.

2. Akceptowany kierunek ukończonych studiów:
    - wychowanie fizyczne;
    - nauki humanistyczne w tym psychologia i pedagogika;
    - zarządzanie kryzysowe,
    - elektrotechnika,
    - mechatronika,
    - robotyka,
    - automatyka.

Przewidzianych jest  124 miejsc dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Studium ma  na celu zaspokojenie kluczowego zapotrzebowania na ekspertów z dziedzin newralgicznych dla tej formacji.

Kandydaci mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej ww. Uczelni (link) oraz złożyć w terminie do dnia 15 maja 2018 r. (liczy się data złożenia dokumentów w WKU) do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej ze względu na miejsce stałego zameldowania, dokumenty określone w zasadach naboru.

Szczegółowych informacji udziela Akademia Wojsk Lądowych:
  - mjr Piotr WOŁYŃSKI - tel. 261 878 256.


Decyzja nr 2/szkol/DWOT Ministra Obrony Narodowej z dnia 21.12.2017 r.

w sprawie organizacji procesu szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów

Obrony Terytorialnej.

 

Szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów Obrony Terytorialnej prowadzą uczelnie wojskowe w następujących grupach osobowych:

a) Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu (pancerno-zmechanizowana, rozpoznania ogólnego);

b) Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (eksploatacji systemów łączności, ogólnologistyczna, saperska).

 

 

Modele szkolenia:

MODEL I - dedykowany jest dla kandydatów na oficerów, rekrutowanych spośród żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej, posiadających wykształcenie wyższe.

 

 

Ogólne założenia szkolenia kandydatów na oficerów OT wg MODELU 1:

 

a) Czas trwania szkolenia - około 13 miesięcy w trybie stacjonarnym I niestacjonarnym;

b) Miejsce szkolenia - zajęcia realizowane przemiennie w uczelni wojskowej oraz centrum szkolenia  lub  jednostce wojskowej WOT;

c) Realizacja szkolenia - 4 wzajemnie uzupełniające się etapy;

d) Program nauczania - 562 godziny zajęć programowych;

e) Forma zaliczenia - egzamin na oficera, jako forma sprawdzenia wiedzy i umiejętności praktycznych.

 

 

Terminy szkolenia w 2018 roku.

 

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu:

15 lipca 2018 - 9 sierpnia 2019 r.   (80 kandydatów);

4 listopad 2018 - 6 grudnia 2019 r. (60 kandydatów).

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie:

6 maja 2018 - 8 czerwca 2019 r. (45 kandydatów).

 

 

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT prowadzi się spośród:

- żołnierzy terytorialnej służby wojskowej (szkolenie wg MODELU I - 13 miesięcy):

a) Posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenie podstawowe i złożyli przysięgę wojskową;

b) Podoficerów i szeregowych, posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenie wyrównawcze.

 

Żołnierze terytorialnej służby wojskowej, ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT (MODEL 1), składają wnioski do Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której służą, w terminie do 1 marca i 1 października każdego roku.

 

Wniosek o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT powinien zawierać:

a) Imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu osoby, która ubiega się o przyjęcie.

b) Uzasadnienie.

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

a). Odpis, uwierzytelnioną kopię albo po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego. Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez osoby, które w dniu składania wniosku nie uzyskały wykształcenia wyższego. Warunkiem przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do takiej osoby jest przedłożenie stosownego dyplomu (zaświadczenia wydanego przez uczelnię), najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

b). Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu - w postaci odpisu, uwierzytelnionej kopii albo, po okazaniu oryginału, kopii dokumentu.

 

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. Wnioski zostaną rozpatrzone do 13.03.2018 r. oraz 12.10.2018 r. Podstawę przyjęcia na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT stanowi rozkaz Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, wydawany na podstawie rekomendacji komisji kwalifikacyjnej, wydawanej w oparciu o:

a). Poziom kwalifikacji, wynikający z treści świadectw oraz innych dokumentów;

b). Wynik rozmowy kwalifikacyjnej;

c). Potrzeby jednostek wojskowych Wojsk Obrony Terytorialnej.

O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną niezwłocznie powiadomieni (nie później niż 14.03.2018 r. oraz 15.10.2018 r.).

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
Gajowicka 118
50-984 Wrocław
tel. 261656100
fax. 261656133
wkuwroclaw@ron.mil.pl