Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

 

Kandydaci na żołnierzy zawodowych pełnią czynną służbę wojskową jako służbę kandydacką.

I. WARUNKI PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ (SZKOLNICTWO WOJSKOWE)

1. Do służby kandydackiej może być powołana osoba:

   • niekarana sądownie,
   • posiadająca obywatelstwo polskie,
   • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
   • posiadająca wiek co najmniej osiemnaście lat,
   • posiadająca wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka;

2. Osobę ubiegającą się o powołanie do służby kandydackiej kieruje się do:

   • wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej;
   • wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

3. Kandydatów na żołnierzy zawodowych kształcą na potrzeby korpusu:

   • oficerów zawodowych - uczelnie wojskowe (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie),
   • podoficerów zawodowych - szkoły podoficerskie (Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu, Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce),    
   • szeregowych zawodowych- ośrodki szkolenia ( Ośrodek Szkolenia Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu);

4. Osoby ubiegające się o przyjęcie do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia zdają egzaminy wstępne tj. egzamin  z j. angielskiego, sprawdzian sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna i analiza ocen na świadectwie.

 

 

II. REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE

Procedura rekrutacyjna w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni wojskowej (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie) przebiega następująco:

1. Osoba zainteresowana spełnia łącznie niżej wymienione warunki:

   • posiada obywatelstwo polskie;
   • nie była karana sądownie;
   • posiada zdolność psychiczną i fizyczną do zawodowej służby wojskowej (na podstawie orzeczeń wojskowej pracowni psychologicznej i wojskowej komisji lekarskiej – na badania lekarskie kieruje wojskowy komendant uzupełnień);
   • ukończyła co najmniej 18 lat życia;
   • posiada świadectwo dojrzałości (lub przedstawi je przed przystąpieniem do egzaminów na uczelni wojskowej);

2. Osoba zainteresowana rejestruje się za pośrednictwem internetowej rejestracji kandydatów na stronie internetowej uczelni, następnie składa wniosek wraz z dokumentami do Rektora-Komendanta uczelni wojskowej w terminie do 31 marca.

3. Do wniosku i kwestionariusza osobowego dołącza: życiorys, skrócony odpis aktu urodzenia, informację  z Krajowego Rejestru Karnego( aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego) potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych, świadectwo dojrzałości(jeśli posiada), dokument potwierdzający posiadane wykształcenie oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

4. Rektor-Komendant zawiadamia o złożeniu wniosku wojskowego komendanta uzupełnień (wg. przynależności terytorialnej)

5. Komendant wojskowej komendy uzupełnień kieruje kandydata do wojskowej komisji lekarskiej i do wojskowej pracowni psychologicznej w celu określenia zdolności do zawodowej służby wojskowej.

6. Na podstawie złożonych dokumentów i orzeczeń lekarskich, o których mowa w pkt 3 i pkt.5, Rektor - Komendant uczelni wojskowej, powiadamia kandydata o terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, co najmniej na 14 dni przed jej rozpoczęciem.

7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna.

8. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje egzamin wstępny (w tym sprawdzian sprawności fizycznej i w zależności od sytuacji test znajomości języka angielskiego), a także w zależności od formy kształcenia (szkolenia) – rozmowę kwalifikacyjną i analizę ocen na świadectwie.

9. Szczegółowe informacje w zakresie rekrutacji na studia wojskowe można również uzyskać na stronach internetowych uczelni wojskowych: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademia Lądowych we Wrocławiu, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie lub telefonując pod wskazany numer telefonu na stronie internetowej uczelni. Dodatkowo warunki i tryb przyjęcia na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych określają wydawane(na każdy rok) decyzje Ministra Obrony Narodowej oraz uchwały senatów uczelni wojskowych, publikowane na stronie internetowej uczelni. Linki do stron internetowych uczelni wojskowych umieszczono w zakładce nabór
do szkolnictwa wojskowego.
 

10. Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu prowadzi dodatkowo nabór na studia stacjonarne na Wydziale Wojskowo-Lekarskim w Łodzi, przy czym osoba zainteresowana - spełniająca wymogi, o których mowa w pkt. 1, składa w tym przypadku wniosek o powołanie do służby kandydackiej do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień(wg. przynależności terytorialnej) w określonym terminie. Szczegółowe informacje w zakresie rekrutacji na ten kierunek studiów można również uzyskać na stronie internetowej Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu lub telefonując pod wskazany numer telefonu na stronie internetowej uczelni.

 

III. REKRUTACJA DO STUDIUM OFICERSKIEGO

Procedura rekrutacyjna, w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów (studium oficerskie realizowane w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu,  Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni)przebiega następująco:

1. Osoba zainteresowana rejestruje się za pośrednictwem internetowej rejestracji kandydatów na stronie internetowej uczelni, następnie składa wniosek wraz z dokumentami(j.w. w pkt.3) do  Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień(wg. przynależności terytorialnej) w terminie określonym w decyzji Ministra Obrony Narodowej, przy czym kandydat zobowiązany jest  dołączyć dyplom ukończenia studiów wyższych(magisterskich lub równorzędnych)

2. Ponad to zainteresowany powinien posiadać wykształcenie wyższe zgodne z kierunkiem określonym w uchwałach senatu uczelni;

3. Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez osoby, które w dniu składania wniosku nie uzyskały tytułu zawodowego. Warunkiem jednak dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji rekrutacyjnej dyplomu ukończenia studiów wyższych (zaświadczenia wydanego przez uczelnię o zdanym egzaminie kończącym studia wyższe), najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w uczelni;

4. Szczegółowe informacje w zakresie rekrutacji na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów można również uzyskać na stronach internetowych Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie i Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni) lub telefonując pod wskazany numer telefonu na stronie internetowej uczelni. Terminy składania wniosków o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów
na oficerów, miejsce szkolenia, czas szkolenia określa wydawana na każdy rok decyzja Ministra Obrony Narodowej, (informacja w zakładce: „studium oficerskie” na stronie internetowej Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu). Linki do stron internetowych uczelni wojskowych umieszczono w zakładce „Akademie i szkoły oficerskie”.

 

 

 

III. POWOŁANIE DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ

 

  1. Po ukończeniu egzaminów wstępnych Komisja rekrutacyjna wydaje zaświadczenie  o zakwalifikowaniu lub decyzję o niezakwalifikowaniu kandydata do uczelni wojskowej, które przesyła osobie zainteresowanej oraz kopię tych dokumentów właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.
  2. Wojskowy komendant uzupełnień kieruje osobę zakwalifikowaną do służby kandydackiej do uczelni wojskowej, celem rozpoczęcia pełnienia służby.
  3. Stosunek służbowy służby kandydackiej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
   • podpisaniu umowy;
   • wydaniu rozkazu personalnego o powołaniu do służby kandydackiej;
   • stawieniu się osoby powołanej do pełnienia służby kandydackiej.

 

  1. Rozkaz personalny o powołaniu do służby kandydackiej wydają, uwzględniając potrzeby Sił Zbrojnych, odpowiednio Rektor-Komendant uczelni wojskowej, Komendant szkoły podoficerskiej oraz Komendant ośrodka szkolenia.
  2. Osoby powołane do służby kandydackiej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z dniem stawienia się do tej służby.
  3. Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby kandydackiej żołnierz pełniący służbę kandydacką otrzymuje bez szczególnego nadania tytuł:
   • podchorążego, jeżeli kształci się na oficera zawodowego,
   • kadeta, jeżeli kształci się na podoficera zawodowego;

 

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
Gajowicka 118
50-984 Wrocław
tel. 261656100
fax. 261656133
wkuwroclaw@ron.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.