Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2018 ROKU

2018 roku kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w terminie od 30 stycznia do 27 kwietnia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, wzywa się:

 • mężczyzn urodzonych w 1999 roku;

 • mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

 • osoby urodzone w latach 1997-1998, które: 

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

 • kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w par. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944);

 • osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej (jeśli stawiennictwo do kwalifikacji nastąpiło w innym terminie niż określony w wezwaniu);

 • posiadaną dokumentację medyczną (dotyczy wszelkiej dokumentacji medycznej, jaką osoba stawiająca się do kwalifikacji posiada);

 • wyniki badań specjalistycznych oraz laboratoryjnych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji;

 • aktualną fotografię o wymiarach 3 cm x 4 cm, bez nakrycia głowy;

 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i posiadane kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenie o pobieraniu nauki.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
Gajowicka 118
50-984 Wrocław
tel. 261656100
fax. 261656133
wkuwroclaw@ron.mil.pl