Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje dla wzywanych do WKU

 

WYSOKOŚĆ  ZWROTU RYCZAŁTU KOSZTÓW ZA WEZWANIE
DO  WKU WE WROCŁAWIU

 

od  01.01.2018 r.

ZWROT   KOSZTÓW

Podróż pojazdem o poj. skokowej     do 900 cm³      za  1 km = 0,40zł.
Podróż pojazdem o poj. skokowej powyżej 900 cm³ za 1 km = 0,60,zł.
Ryczałt za utracone zarobki – za  1 dzień = 66,67 zł.

 


Na podstawie art. 52 ust. 2 , 3 ustawy z dn. 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP/t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1459/ oraz przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2017 r./Dz.U. z 2016 r.  poz. 1456)

  • od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. osobom wezwanym do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony, które utraciły zarobek z powodu stawiennictwa w WKU, na ich żądanie na podstawie zaświadczeń wydanych przez pracodawców przysługuje  zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki, za każdy dzień w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia określonego w ww. rozp. – tzn.  66,67 zł. za dzień.

Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1459) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli  i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2007r. nr 201 poz. 1462)
 
  • od dnia 01.01.2018 r. do dnia  31.12.2018  r. ustalono ww. stawki pokrycia kosztów przejazdu (za 1 km) na żądanie osób wezwanych do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony.

 

WZORY WNIOSKÓW

Zaświadcznie ws. utraconego zarobku (.pdf) | Wzór wypełnienia (.pdf) 

Wniosek o zwrot kosztów podróży i ryczałtu za utracony zarobek (.doc)

Wzór wniosku o zwrot kosztów podróży i ryczałtu za utracony zarobek (.pdf)

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
Gajowicka 118
50-984 Wrocław
tel. 261656100
fax. 261656133
wkuwroclaw@ron.mil.pl