Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Duplikat książeczki wojskowej

 

Informacje ogólne

Postępowanie w razie utraty, zniszczenia lub zagubienia książeczki wojskowej:

  1. O utracie, zniszczeniu lub zagubieniu książeczki wojskowej jej posiadacz jest obowiązany, niezwłocznie zawiadomić osobiście wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
  2. Wojskowy komendant uzupełnień w wypadku, o którym mowa w pkt 1, wydaje osobie składającej zawiadomienie duplikat książeczki wojskowej.
  3. Osoba, której wydano duplikat książeczki wojskowej, uiszcza opłatę skarbową.
  4. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organu wystawiającego książeczkę wojskową.
  5. W razie odzyskania utraconej książeczki wojskowej, jej posiadacz jest obowiązany niezwłocznie przekazać ją właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.

UWAGA!

  • w przypadku zagubienia czy też zniszczenia książeczki wojskowej należy przedłożyć inny dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz dołączyć do wniosku jedną fotografię (3cm x 4 cm), potwierdzenie opłaty skarbowej na kwotę - 28 zł.

Opłatę za wydanie duplikatu książeczki należy dokonywać na konto:
Gmina Wrocław
na rachunek bankowy:
PKO Bank Polski S.A. nr:
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
kwota wpłaty 28 zł


Wniosek o wydanie duplikatu

Wzór wniosku o wydanie duplikatu książeczki wojskowej (.doc)


Akty prawne

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
Gajowicka 118
50-984 Wrocław
tel. 261656100
fax. 261656133
wkuwroclaw@ron.mil.pl