Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ĆWICZENIA WOJSKOWE

 

Ćwiczenia wojskowe odbywają się jako:

 •     jednodniowe ćwiczenia wojskowe;
 •     krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe trwające nieprzerwalnie do 30 dni;
 •     długotrwałe ćwiczenia wojskowe trwające nieprzerwanie do 90 dni;
 •   rotacyjne trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach danego roku kalendarzowego.

Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe:

 •     Odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne;
 •     Mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
 •     Mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych;
 •     Na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych.

Na ćwiczenia wojskowe mogą zostać powołani żołnierze rezerwy i osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy w wyniku ochotniczego zgłoszenia się.
Złożenie wniosku, nie powoduje obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.


 Wniosek w sprawie ochotniczego odbywania ćwiczeń wojskowych - (doc)

 

INFORMACJA
DLA POWOŁANEGO DO ODBYCIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCHObrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, o czym stanowi art. 85 Konstytucji RP oraz ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Najwyższy akt prawny przewiduje zarządzenie powszechnej mobilizacji, w której powołuje się uzupełnienie jednostek wojskowych żołnierzami rezerwy posiadającymi nadane przydziały mobilizacyjne. Powrót do obowiązkowej formy ćwiczeń żołnierzy rezerwy to planowe działanie mające na celu utrzymanie zdolności obronnych państwa. Wynika z konieczności utrzymania na właściwym poziomie wyszkolenia obywateli planowanych do realizacji zadań, w ramach reakcji na ewentualne zagrożenia (militarne i niemilitarne) kraju. Odbywanie obowiązkowych ćwiczeń wojskowych umożliwia przeszkalanie żołnierzy rezerwy na nowym sprzęcie wdrażanym do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach profesjonalizacji, utrzymywanie przez żołnierzy rezerwy na właściwym poziomie nabytych już umiejętności i kwalifikacji oraz  zapoznanie z nową strukturą organizacyjną armii i obowiązującymi w niej procedurami. Szkolenie rezerwistów jest integralną częścią szkolenia Sił Zbrojnych RP i musi być realizowane cyklicznie. Proces ten został wznowiony w Siłach Zbrojnych RP na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych.
Ćwiczenia wojskowe mogą być odbywane jako:

 • jednodniowe;
 • krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do 30 dni;
 • długotrwałe – trwające nieprzerwanie do 90 dni;
 • rotacyjne – trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych doręcza się żołnierzowi rezerwy nie później niż na czternaście dni przed dniem stawienia się do czynnej służby wojskowej określonym w tej karcie.

W przypadku gdy żołnierz rezerwy, któremu doręczono kartę powołania, nie może stawić się do odbycia ćwiczeń wojskowych w terminie określonym w tej karcie z powodu obłożnej choroby lub z powodu siły wyższej, niezwłocznie zawiadamiają o tym fakcie wojskowego komendanta uzupełnień.

W razie śmierci najbliższego członka rodziny albo obłożnej choroby lub zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności:

 • dowódca jednostki wojskowej może zwolnić żołnierza z ćwiczeń wojskowych przed ich zakończeniem, jeżeli udzielenie urlopu jest niewystarczające;
 • wojskowy komendant uzupełnień może zwolnić żołnierza rezerwy albo osobę przeniesioną do rezerwy niebędącą żołnierzem rezerwy z ćwiczeń wojskowych przed ich odbyciem.

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI ZA JEDEN DZIEŃ ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH ŻOŁNIERZY REZERWY
(podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 171))

Lp.

Stopień wojskowy

Kwota w złotych wypłacanych
„na rękę”

1.

podpułkownik (komandor porucznik )

188,80

2.

major (komandor podporucznik)

163,20

3.

kapitan (kapitan marynarki)

144,00

4.

porucznik (porucznik marynarki)

136,00

5.

podporucznik (podporucznik marynarki)

134,40

6.

starszy chorąży sztabowy

(starszy chorąży sztabowy marynarki)

126,40

7.

starszy chorąży (starszy chorąży marynarki)

123,20

8.

chorąży (chorąży marynarki)

118,40

9.

młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki)

115,20

10.

starszy sierżant (starszy bosman)

112,00

11.

sierżant (bosman)

110,40

12.

plutonowy (bosmanmat)

107,20

13.

starszy kapral (starszy mat)

105,60

14.

kapral (mat)

104,00

15.

starszy szeregowy (starszy marynarz)

94,40

16.

szeregowy (marynarz)

91,20

Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych urlopu bezpłatnego na okres trwania  tych ćwiczeń. W czasie trwania urlopu bezpłatnego pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy. Zasadą jest, iż pracownik w okresie ćwiczeń nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Nie oznacza to jednak, iż pracownik definitywnie traci na tym finansowo bowiem pracownik ma prawo do otrzymania świadczenia pieniężnego z budżetu państwa. Tak więc pracownik ma prawo do rekompensaty utraconego wynagrodzenia choć nie zawsze będzie ono równe wynagrodzeniu jakie pracownik osiągnąłby pracując nie odbywając ćwiczeń wojskowych. Jeśli pracownik zarabia bardzo dobrze wówczas świadczenie z budżetu państwa nie zapewni mu uzyskania pełnego wynagrodzenia za okres ćwiczeń wojskowych.

Rekompensata za utracone zarobki:
Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywających się w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, o których mowa, pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych. Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Postępowanie w sprawie wypłaty świadczenia rekompensującego:
Dowódca jednostki wojskowej, w dniu zwolnienia żołnierza z ćwiczeń wojskowych albo po dniu jego zwolnienia wydaje temu żołnierzowi zaświadczenie. W zaświadczeniu podaje się stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca oraz numer PESEL żołnierza, datę rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń wojskowych, sumę dni uznanych za odbyte w ćwiczeniach wojskowych oraz kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu odbywania tych ćwiczeń wojskowych. Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego żołnierz rezerwy składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Do wniosku dołącza się zaświadczenia wydane przez dowódcę jednostki. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, wypłaca żołnierzowi świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie.

Uprawnienia żołnierzy rezerwy w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych:
Osoby powoływane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień na ćwiczenia wojskowe otrzymują na wstępie umundurowanie, zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie oraz bezpłatną opiekę lekarską i stomatologiczną. Wszystkim powołanym z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych przysługuje zwrot kosztów dojazdu  do jednostki wojskowej oraz powrotu do miejsca zamieszkania. Za koszty podróży uznaje się koszty przejazdu najtańszym dostępnym środkiem transportu zbiorowego (art. 72 ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej). Zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje w przypadku zapewnienia bezpłatnego transportu lub gdy przejazd następuje w granicach miejscowości, w której znajduje się miejsce odbywania służby. Zwrotu kosztów dokonują dowódcy jednostek wojskowych na wniosek.

Konsekwencje  wynikające z  niestawiania się na ćwiczenia wojskowe bez uzasadnionej przyczyny:
W razie niestawienia się powołanego do czynnej służby wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień, zarządza przymusowe doprowadzenie powołanego przez Policję do wskazanej jednostki wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Żołnierz rezerwy, który bez usprawiedliwionej przyczyny nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin, podlega karze aresztu do trzydziestu dni albo karze grzywny (art. 225 ust. 1 pkt 1 ustawy).
Żołnierz rezerwy, który nie zgłasza się do odbywania czynnej służby wojskowej w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech (art. 144 §1 Kodeksu karnego.)

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
Gajowicka 118
50-984 Wrocław
tel. 261656100
fax. 261656133
wkuwroclaw@ron.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.