Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
09 listopada 2018
Służba w Żandarmerii Wojskowej 

 

 

 

Do zawodowej służby wojskowej w Żandarmerii Wojskowej mogą być powołani (wyznaczeni) niżej wymienieni kandydaci:

 

 • żołnierze zawodowi pełniący zawodową służbę wojskową na stanowiskach służbowych w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej,
 • żołnierze rezerwy posiadający przeszkolenie wojskowe (np. w ramach służby przygotowawczej lub przeszkolenia kadr rezerwy),
 • osoby posiadające stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.

Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat posiada predyspozycje do pracy w Żandarmerii Wojskowej oraz czy spełnia warunki do służby w Żandarmerii Wojskowej określone w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

Powyższe postępowanie jest wieloetapowe i obejmuje m.in.:

 • przeprowadzenie badania psychologicznego,
 • sprawdzian sprawności fizycznej,
 • sprawdzenie w rejestrach państwowych,
 • rozmowę kwalifikacyjną,
 • przeprowadzenie badania psychofizjologicznego (w zależności od potrzeb),
 • wywiad środowiskowy w miejscu pracy/zameldowania/zamieszkania.

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie Decyzji Nr 65/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2009 r. i rozpoczyna się po złożeniu przez kandydata:

 • wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego do służby lub pracy w Żandarmerii Wojskowej, którego wzór określa załącznik Nr 1 do decyzji (wzór wniosku poniżej),
 • ankiety kwalifikacyjnej, której wzór określa załącznik Nr 2 do decyzji (wzór ankiety poniżej).

WNIOSEK DO ANKIETY
https://kgzw.wp.mil.pl/u/pages/atts/2018/4/WNIOSEK_DO_ankiety_2017.docx

ANKIETA KWALIFIKACYJNA
https://kgzw.wp.mil.pl/u/pages/atts/2018/4/ANKIETA_KWALIFIKACYJNA_.docx

Ponadto kandydaci do zawodowej służby wojskowej w ŻW, w stosunku do których proces kwalifikacyjny zostanie zakończony z wynikiem pozytywnym, muszą uzyskać orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o zdolności do zawodowej służby wojskowej w Żandarmerii Wojskowej (na komisję kieruje dowódca jednostki lub w przypadku żołnierzy rezerwy i funkcjonariuszy - właściwy Wojskowy Komendant Uzupełnień).


Dla żołnierzy rezerwy lub funkcjonariuszy:
Po zakończonych kwalifikacjach i znalezieniu odpowiedniego stanowiska dla kandydata oraz po otrzymaniu zgody Dyrektora Departamentu Kadr MON, wydawane jest zaświadczenie o możliwości powołania do zawodowej służby wojskowej. Po wydaniu zaświadczenia następuje proces powołania do zawodowej służby wojskowej (na wniosek kandydata - poprzez Wojskową Komendę Uzupełnień właściwą ze względu na miejsce zameldowania) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej.

Jak złożyć wniosek i ankietę:

Ankietę przesyła się drogą pocztową lub dostarcza osobiście poprzez kancelarię/biuro przepustek do właściwej instytucji prowadzącej kwalifikacje:

 • do Oddział Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu


Zakończenie procesu kwalifikacyjnego nie jest równoznaczne z decyzją o przyjęciu do Żandarmerii Wojskowej.


Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14  grudnia 2001 r. w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz. U. nr 157 poz. 1846, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1299),
 • Decyzja Nr 65/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby i pracy w Żandarmerii Wojskowej (Dz. Urz. MON z 2009 r., nr 4, poz. 57)

 

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
Gajowicka 118
50-984 Wrocław
tel. 261656100
fax. 261656133
wkuwroclaw@ron.mil.pl